SKAT virksomheder

Nyheder til virksomheder
Lovændring vedr. afgift af elektricitet – afskaffelse af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg, herunder solcelleanlæg
18-01-2018

Lovændring vedr. afgift af elektricitet - afskaffelse af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg, herunder solcelleanlæg

Nye Tariferingsforordninger
18-01-2018

Tariferingsforordninger for pos. 9403, 8543, 6212, 3926, 9306 og 9018  

Fradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg
17-01-2018

Sagen angik, om en andelsboligforening havde ret til fradrag i grundværdien for etablering af kloak-og vandforsyningsanlæg efter dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18.

Parterne var enige om udstrækningen af de omhandlede forsyningsledninger. Sagen angik derfor alene spørgsmålet om dokumentation for bekostning af disse ledninger.

Retten bemærkede vedrørende bevisbyrden i sagen, at det som udgangspunkt påhviler at godtgøre, at der foreligger en af betalt udgift, der berettiger til fradrag i medfør af dagældende vurderingslovs § 17, og at spørgsmålet må afgøres efter en samlet vurdering af sagens oplysninger.

For det første handlede sagen om, hvorvidt andelsboligforeningen havde godtgjort at have betalt for anlæggelse af kloakledninger internt på foreningens grund. Sagsøgeren gjorde gældende, at kloakledningerne var betalt gennem en totalentreprise, der blev gennemført i forlængelse af, at foreningen overtog ejendommen.

Retten udtalte, at den omstændighed, at en ejendom er købt som et nøglefærdigt projekt, ikke i sig selv kan bevise, at andelsboligforeningen har betalt udgifter til kloakeringsanlægget som en del af købesummen. Retten fandt, at de af fremlagte dokumenter vedrørende dette punkt viser, at der er udført kloakeringsarbejde på ejendommen, men ikke hvem der har betalt arbejdets udførelse. Det bemærkedes særligt vedrørende materialebeskrivelsen, at denne umiddelbart ses at angå en anden ejendom end boligforeningens.

For det andet handlede sagen om, hvorvidt andelsboligforeningen havde godtgjort, om foreningen gennem en tilslutningsafgift havde betalt for vandforsyningsledninger, der var placeret både inden for og uden for foreningens ejendom.

Retten udtalte, at den omstændighed, at en ejendom er købt som nøglefærdigt projekt, ikke i sig selv kan bevise, at andelsboligforeningen har betalt tilslutningsafgift til vandforsyning som en del af købesummen. Den af fremlagte faktura og kvittering for betaling af beløbet blev ikke umiddelbart anset for at vedrøre foreningens ejendom.

Ud fra en samlet vurdering fandt retten, at andelsboligforeningen på det foreliggende grundlag ikke havde bevist at have betalt udgifter som påstået. Der var dermed ikke grundlag for at hjemvise sagen. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Status på reviderede EoL (Exchange of Letter) mellem EU, Norge og Schweiz for GSP ordningen
16-01-2018

Kommissionen har meddelt, at den nye EoL (Exchange of Letter) fortsat afventer godkendelse forinden den kan iværksættes mellem parterne EU og Norge og Schweiz

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-01-2018

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør).

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-01-2018

Meddelelse om adresseændring for virksomhed, som er fritaget for told i forbindelse med gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Kursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 2021
15-01-2018

En del af skatteyderens gæld blev omlagt til ansvarlig indskudskapital, der havde en lavere kursværdi end den oprindelige gæld, og endvidere kunne det ansvarlige lån indfries til kurs 50 i december 2021, såfremt visse betingelser var opfyldt.

Skatterådet fandt, at skatteyderen havde erhvervet en kursgevinst ved omlægningen, men at gælden ikke blev nedskrevet til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor. Kursgevinsten var derfor skattefri, jf. kursgevinstlovens § 21, stk. 1.

Skatterådet fandt, at omlægningen af en del af gælden til ansvarlig lånekapital med en lavere kursværdi medførte, at der skulle ske begrænsning i retten til fremførsel af uudnyttede underskud og kildeartsbegrænsede tab, jf. personskattelovens § 13 a, stk. 1 og 5.

Skatterådet fandt, at de skattemæssige konsekvenser af, at det ansvarlige lån eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i december 2021, indtræder straks og ikke først ved indfrielsen til kurs 50.  

OPP-projekt - kontorbygning på lejet grund
15-01-2018

Skatterådet bekræftede, at et OPP-selskab (OPP-leverandøren) kan anses som ejer i skattemæssig henseende af en kontorbygning i X-By, således at OPP-leverandøren kan foretage skattemæssige afskrivninger på bygningen efter afskrivningsloven, selv om OPP-kontrakten indeholder en klausul om såvel ret som pligt for den offentlige myndighed A til at købe bygningen efter OPP-kontraktens udløb 20 år efter ibrugtagningen til en forud beregnet handelsværdi. Det var dog Skatterådets opfattelse, at afskrivningsgrundlaget skal reduceres med det beløb, som den offentlige myndighed skal betale ved OPP-kontraktens udløb.

Det er planen, at byggeriet og dele af driften skal gennemføres som et Offentligt-Privat Partnerskab. Den grund, hvorpå bygningen skal opføres, udlejes i hele kontraktperioden til OPP-leverandøren. Købesummen, som den offentlige myndighed A skal betale ved kontraktperiodens udløb, er fastsat til 63 % af OPP-leverandørens anlægssum.

SKAT udtalte vejledende, at OPP-leverandøren kan anses for ejer af bygningen i momsmæssig henseende.

Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder
15-01-2018

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for, at sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 2008 kunne genoptages. Spørgsmålet var særligt, om betingelsen om ”særlige omstændigheder” i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, var opfyldt, idet der var enighed om, at ingen af de objektive betingelser i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, var opfyldt.

Retten tiltrådte for det første, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at skatteansættelsen for indkomståret 2008 var materielt forkert.

Retten fandt, at der ikke forelå særlige omstændigheder, herunder sygdom, som kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Endelig lagde retten vægt på, at det ikke var godtgjort, at sagsøgeren ikke havde været i stand til at klage eller anmode om ordinær genoptagelse efter de almindelige regler inden for den ordinære frist.

Retten fandt på den baggrund, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, ikke var opfyldt. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Straf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom
15-01-2018

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, ved i tiden forud for den 5. november 2016 kl. 04.00, hvor bilen blev standset på motorvejen, som ejer at have undladt at mærke siderne på varebil med virksomhedens navn eller logo og cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. under henvisning til bemærkningerne til lovforslaget, hvoraf fremgår, at et af formålene er at sikre høj grad af synlighed og gennemsigtighed i forhold til sort arbejde og førstegangsovertrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr.

Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2019
15-01-2018

Det er tid til ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2019 (januar-2019-runden). Blanket indsendes senest 25. februar 2018.

International sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto
15-01-2018

Et tysk selskab, der deltog som kommanditist i et tysk kommanditselskab (GmbH & Co. KG), deltog i international sambeskatning med det danske moderselskab.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at pro rata kaution stillet over for kommanditselskabets bankforbindelse kunne tillægges fradragskontoen, da der ikke var fraskrevet regres over for komplementaren.

Fradrag for grundforbedringer – udgiftsafholdelse – eksterne veje
15-01-2018

Sagen drejede sig om, hvorvidt et boligselskab havde godtgjort, at boligselskabet havde bekostet to eksterne veje.

På grundlag af sagens dokumenter fandt retten, i forhold til den ene vej, at det må lægges til grund, at der af kommunen er væltet udgifter over på boligselskabet til anlæg af vejen, som det henset til den begrænsede strækning og antal af brugere vil være muligt at foretage et skøn over.

Boligselskabet var derfor berettiget til fradrag for udgifterne til den ene vej, hvorfor sagen blev hjemvist til vurderingsmyndighederne.

Skatteministeriet blev i øvrigt frifundet.

Moms - Salg af delvis nedrevet ejendom
12-01-2018

Skatterådet kan ikke bekræfte, at salg af en ejendom, kan ske uden moms.

På ejendommen ligger en gammel bygning, samt en stor parkeringskælder/dæk. Sælger planlægger at nedrive bygningen og det meste af parkeringskælderen, fordi der på ejendommen har været forurenende virksomhed. Køber vil bygge to etageejendomme på ejendommen.

Skatterådet finder, at det forhold, at bevarelse af en mindre del af en parkeringskælder ikke kan medføre, at et salg af ejendommen skal anses som salg af en momsfritaget gammel bygning med tilhørende grund.

Krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring
12-01-2018

Landsskatteretten fandt, at SKAT på baggrund af oplysninger om økonomien hos et medlem af selskabets direktion med rette havde stillet krav om sikkerhedsstillelse ved et selskabs registrering vedrørende moms, A-skat og AM-bidrag, samt at SKATs afgørelse ikke var behæftet med mangler i relation til partshøring og begrundelse.

 

Krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed
12-01-2018

Landsskatteretten fandt, at SKAT ud fra en formodning om stråmandsvirksomhed med rette havde stillet krav om sikkerhedsstillelse ved et selskabs registrering vedrørende moms, A-skat og AM-bidrag, samt at SKATs afgørelse ikke var behæftet med mangler i relation til partshøring og begrundelse.

 

Momsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand
12-01-2018

Sagen omhandler momsfritagelsen for ”levering af fast ejendom” i henhold til momslovens § 13, stk.1, nr. 9.

Skatterådet bekræfter, at ”Kommunes” salg af grunden matr.nr. XX, ikke er momspligtigt.

Fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler
12-01-2018

Landsskatteretten godkendte fradrag for indgående afgift af leasingydelser på en række demonstrations- og udlejningsbiler.

 

Værdi af personalegode – Kontingent til erhvervsklub i golfklub
12-01-2018

Et erhvervsdrivende selskab, der var medlem af en erhvervsklub, der fungerede som støtteforening til en golfklub, betalte et årligt kontingent herfor. SKAT havde anset dette kontingent for at være skattepligtigt for en medarbejder, der via et holdingselskab var aktionær i selskabet, som et personalegode. Landsskatteretten fandt, at den primære interesse for virksomheden med medlemskabet var at blive nævnt som sponsor på en hjemmeside og et skilt, og at det betalte kontingent kr. 7.500 excl. moms ikke stod i misforhold hertil. Som medlem af erhvervsklubben fik virksomheden mulighed for at lade en medarbejder deltage i 4 årlige golfturneringer, som erhvervsklubben arrangerede mellem klubbens medlemmer. Landsskatteretten fandt ikke, at deltagelse i de nævnte kampe adskilte sig væsentligt fra deltagelse i forretningsmæssige receptioner eller netværk i virksomheder eller på restauranter. Da deltagelse i de 4 golfturneringer endvidere krævede, at deltagerne var private medlemmer af golfklubben, og kunne spille frit på golfbanen i forvejen, forelå der ikke nogen besparelse af private udgifter, hvorfor der ikke var grundlag for – hverken helt eller delvist - at beskatte medarbejderen af det kontingent, virksomheden havde betalt.

 

Tariferingsforordninger
12-01-2018

Told 22 -Tariferingscentret har samlet Tariferingsforordninger, HS-udtalelser i en elektronisk udgave pr. 12. januar 2018 (vejledning).

Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.