Nyheder til virksomheder
Omdannelse fra boliginteressentskab til andelsboligforening – Betaling af tinglysningsafgift
22-03-2018

Landsskatteretten fandt, at overdragelsen af en ejendom adresse Y1 fra et boliginteressentskab adresse Y1 til andelsboligforening adresse Y1 ikke kunne anses for en omdannelse omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Overdragelsen ville derfor udløse tinglysningsafgift i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 4 a. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs bindende svar.

 

Beskatning af renteindtægter
22-03-2018

SKAT havde fundet, at der skulle ske forrentning af en fordring mellem hovedanpartshaver og selskab, hvilket Landsskatteretten tiltrådte. Da SKAT ikke havde foretaget en konkret vurdering af den rente, der kunne være opnået mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, men alene havde anvendt satsen nationalbankens diskonto + 4 %, hjemviste Landsskatteretten sagen til SKAT til foretagelse af en konkret vurdering af den korrekte rentefod i henhold til lånets størrelse, den stillede sikkerhed og låntagers kreditværdighed. Landsskatteretten henviste i denne forbindelse til SKM2009.28.ØLR.

 

Meddelelse fra SKAT om, at ejerboligfordelingen er slettet
22-03-2018

En meddelelse fra SKAT til ejer af en ejendom om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014, blev ikke anset for en afgørelse, der kunne påklages til Landsskatteretten. Klagen blev derfor afvist.

 

Meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer er udløbet
22-03-2018

En meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, var ikke en afgørelse, der kunne påklages, og klagen blev derfor afvist af Landsskatteretten.

 

Beskatning af gave til ansatte
22-03-2018

En gave til en værdi af kr. 300 til ansatte i forbindelse med ansættelse i 5, 10, 15, 20 eller 30 år i en kommune ansås ikke for omfattet af Ligningslovens § 7 U, men blev betragtet som et personalegode. Da værdien var omfattet af bagatelgrænsen for personalegoder på 1.100 kr. pr. år, skulle der ikke ske beskatning hos modtageren.

Registreringsafgift – køretøj med prøveskilte
22-03-2018

Da et køretøj, der var standset på grænsen med prøveskilte, ikke kunne anses for at være taget i brug på færdselslovens område, fandtes der ikke at være indtrådt registreringsafgiftspligt, jf. registreringsaf-giftslovens § 1. Det forhold, at prøveskiltene var anvendt ukorrekt, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat

 

Genoptagelse - lempelse for dobbeltbeskatning - styresignal
21-03-2018

Styresignalet ændrer på praksis vedrørende anvendelse af ligningslovens § 33 A. Lønindkomst i en opsigelsesperiode er fremover omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom lønmodtageren fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.

Benvenuti in Danimarca
21-03-2018

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Bine ați venit în Danemarca
20-03-2018I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på den udvidede selvangivelse og selvangivelsen for begrænset skattepligtige.
2017 - Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2017
20-03-2018

Indberetningsvejledning om gældende retningslinjer for registreringspligt og indberetningspligt til SKAT om personers og selskabers, (herunder I/S, K/S og enkeltmandsvirksomhed) aktiekøb og aktiesalg.

Vejledningen er opdateret i afsnit 2 vedrørende indberetningspligtens omfang jf. SKL 10. stk. 4.

Witamy w Daniik
20-03-2018

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Servicebrief (Beschränkt steuerpflichtig)
20-03-2018

Denne vejledning er til personer, som er begrænset skattepligtige til Danmark

Willkommen in Dänemark
20-03-2018

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Steuerbescheid 2017 (unbeschränkt steuerpflichtig)
20-03-2018

Click the links below to view examples of preliminary income assessments for taxpayers with full or limited tax liability.

Please note that these are only examples of preliminary income assessments. Your own personal preliminary income assessment is available in Danish in E-tax (TastSelv).

 

Steuerbescheid 2017 (beschränkt steuerpflichtig)
20-03-2018

Click the links below to view examples of preliminary income assessments for taxpayers with full or limited tax liability.

Please note that these are only examples of preliminary income assessments. Your own personal preliminary income assessment is available in Danish in E-tax (TastSelv).

 

Investering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6
20-03-2018

Skatterådet bekræftede, at en selvejende institution, som var skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og som via et K/S investerede i kollektive investeringsfonde, der efter et princip om risikospredning investerede i værdipapirer, som var optaget til handel på et reguleret marked, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skatterådet bekræftede desuden, at den selvejende institution, som via et K/S investerede i alternative investeringsfonde, der investerede i værdipapirer, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skatterådet bekræftede tillige, at den selvejende institution, som via et K/S investerede i kollektive investeringsfonde, som investerede efter et princip om absolut afkast, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skatterådet bekræftede afslutningsvist, at den selvejende institution, som via et K/S investerede i kollektive investeringsfonde, som investerede i materielle aktiver efter et princip om absolut afkast, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skattepligtig indkomst – gevinster ved backgammon – administrativ praksis
20-03-2018

Sagen angik, hvorvidt gevinster vundet i backgammon i indkomstårene 2006-2010 – det vil sige før spillelovens ikrafttræden den 1. januar 2012 – var skattepligtige. Afgørende for denne vurdering var, om backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et færdighedsspil, der ikke var omfattet af den tidligere tips-og lottolov, med den følge, at gevinster vundet i backgammon var skattepligtige, eller om backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et hasardspil omfattet af den tidligere tips-og lottolov med den følge, at gevinster vundet i backgammon var skattefri.

Retten konstaterede, at Landsskatteretten havde vurderet, at backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et færdighedsspil, at denne vurdering deltes af spillemyndigheden og var fulgt i administrativ praksis, samt at vurderingen i øvrigt støttedes af en række publicerede beskrivelser af backgammon. Skatteyderen havde ikke heroverfor ved sin forklaring og det af ham fremlagte materiale godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af backgammon, og retten tiltrådte dermed, at skatteyderens indtægter fra backgammon i de relevante indkomstår var skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Retten tiltrådte endvidere, at skattemyndighederne havde været berettigede til at genoptage skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2006-2008 efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved ikke fuldt ud at selvangive sine spilleindtægter for de pågældende år.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Der deltog tre dommere i afgørelsen af sagen.

Moms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer
16-03-2018

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke er omfattet af momslovens særordning for rejsebureauer. Spørger indkøber hotelophold og ophold på hotellignende vilkår fra sine leverandører og videresælger opholdene. Skatterådet lagde vægt på, at såvel spørger som spørgers leverandører alene kan anses for at levere hotelophold og ophold på hotellignende vilkår. De tillægger ikke ydelser, som går udover de opgaver, som traditionelt udføres af hotelejere og feriecentre.

Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession
15-03-2018

Skatterådet bekræftede, at driftsmidler, hvor ejendomsretten var hos leasingselskabet, havde leasingselskabet afskrivningsretten til. Driftsmidlerne omfattet af leasingaftalen ville ved en overdragelse med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34 ikke skulle anses som en passiv kapitalanbringelse, da driftsmidlerne ikke kunne sidestilles med fast ejendom, kontanter eller værdipapirer. Hvad driftsmidlerne blev anvendt til var herefter irrelevant.

Andelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning
15-03-2018

Skatterådet bekræftede, at andelsselskabet kunne opretholde sin skattemæssige status som andelsbeskattet selskab også efter de påtænkte vedtægtsændringer var gennemført. Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning af disse konti påvirkede ikke andelsselskabets skattemæssige status. Endvidere bekræftede Skatterådet, at andelsselskabets medlemmer skulle beskattes på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet besluttede udbetaling af renten, og at denne forrentning blev beskattet som erhvervsindkomst.