SKATs juridiske nyheder
Omdannelse fra boliginteressentskab til andelsboligforening – Betaling af tinglysningsafgift
22-03-2018

Landsskatteretten fandt, at overdragelsen af en ejendom adresse Y1 fra et boliginteressentskab adresse Y1 til andelsboligforening adresse Y1 ikke kunne anses for en omdannelse omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Overdragelsen ville derfor udløse tinglysningsafgift i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 4 a. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs bindende svar.

 

Beskatning af renteindtægter
22-03-2018

SKAT havde fundet, at der skulle ske forrentning af en fordring mellem hovedanpartshaver og selskab, hvilket Landsskatteretten tiltrådte. Da SKAT ikke havde foretaget en konkret vurdering af den rente, der kunne være opnået mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, men alene havde anvendt satsen nationalbankens diskonto + 4 %, hjemviste Landsskatteretten sagen til SKAT til foretagelse af en konkret vurdering af den korrekte rentefod i henhold til lånets størrelse, den stillede sikkerhed og låntagers kreditværdighed. Landsskatteretten henviste i denne forbindelse til SKM2009.28.ØLR.

 

Meddelelse fra SKAT om, at ejerboligfordelingen er slettet
22-03-2018

En meddelelse fra SKAT til ejer af en ejendom om, at ejerboligfordelingen på ejendommen var slettet pr. 1. oktober 2014, blev ikke anset for en afgørelse, der kunne påklages til Landsskatteretten. Klagen blev derfor afvist.

 

Meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer er udløbet
22-03-2018

En meddelelse fra SKAT om, at et fradrag for grundforbedringer var udløbet, var ikke en afgørelse, der kunne påklages, og klagen blev derfor afvist af Landsskatteretten.

 

Beskatning af gave til ansatte
22-03-2018

En gave til en værdi af kr. 300 til ansatte i forbindelse med ansættelse i 5, 10, 15, 20 eller 30 år i en kommune ansås ikke for omfattet af Ligningslovens § 7 U, men blev betragtet som et personalegode. Da værdien var omfattet af bagatelgrænsen for personalegoder på 1.100 kr. pr. år, skulle der ikke ske beskatning hos modtageren.

Registreringsafgift – køretøj med prøveskilte
22-03-2018

Da et køretøj, der var standset på grænsen med prøveskilte, ikke kunne anses for at være taget i brug på færdselslovens område, fandtes der ikke at være indtrådt registreringsafgiftspligt, jf. registreringsaf-giftslovens § 1. Det forhold, at prøveskiltene var anvendt ukorrekt, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat

 

Genoptagelse - lempelse for dobbeltbeskatning - styresignal
21-03-2018

Styresignalet ændrer på praksis vedrørende anvendelse af ligningslovens § 33 A. Lønindkomst i en opsigelsesperiode er fremover omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom lønmodtageren fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.

Investering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6
20-03-2018

Skatterådet bekræftede, at en selvejende institution, som var skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og som via et K/S investerede i kollektive investeringsfonde, der efter et princip om risikospredning investerede i værdipapirer, som var optaget til handel på et reguleret marked, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skatterådet bekræftede desuden, at den selvejende institution, som via et K/S investerede i alternative investeringsfonde, der investerede i værdipapirer, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skatterådet bekræftede tillige, at den selvejende institution, som via et K/S investerede i kollektive investeringsfonde, som investerede efter et princip om absolut afkast, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skatterådet bekræftede afslutningsvist, at den selvejende institution, som via et K/S investerede i kollektive investeringsfonde, som investerede i materielle aktiver efter et princip om absolut afkast, ikke ville være skattepligtig af afkast i form af gevinst, udbytter og andre udlodninger.

Skattepligtig indkomst – gevinster ved backgammon – administrativ praksis
20-03-2018

Sagen angik, hvorvidt gevinster vundet i backgammon i indkomstårene 2006-2010 – det vil sige før spillelovens ikrafttræden den 1. januar 2012 – var skattepligtige. Afgørende for denne vurdering var, om backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et færdighedsspil, der ikke var omfattet af den tidligere tips-og lottolov, med den følge, at gevinster vundet i backgammon var skattepligtige, eller om backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et hasardspil omfattet af den tidligere tips-og lottolov med den følge, at gevinster vundet i backgammon var skattefri.

Retten konstaterede, at Landsskatteretten havde vurderet, at backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et færdighedsspil, at denne vurdering deltes af spillemyndigheden og var fulgt i administrativ praksis, samt at vurderingen i øvrigt støttedes af en række publicerede beskrivelser af backgammon. Skatteyderen havde ikke heroverfor ved sin forklaring og det af ham fremlagte materiale godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af backgammon, og retten tiltrådte dermed, at skatteyderens indtægter fra backgammon i de relevante indkomstår var skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Retten tiltrådte endvidere, at skattemyndighederne havde været berettigede til at genoptage skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2006-2008 efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved ikke fuldt ud at selvangive sine spilleindtægter for de pågældende år.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Der deltog tre dommere i afgørelsen af sagen.

Genoptagelse som følge af SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier og andre værdipapirer, værdipapirerer er solgt inden der erhverves endelig ret - udkast til styresignal
16-03-2018

Styresignalet indeholder en ændring af praksis, vedrørende den situation, hvor en skatteyder får erstatning fra et pengeinstitut eller andre, for værdipapirer, som skatteyderen har afstået (solgt) inden det tidspunkt, hvor skatteyderen erhverver endelig ret til erstatning. Praksisændringen sker på baggrund af Landsskatterettens afgørelser i sagerne SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR.

Moms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauer
16-03-2018

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke er omfattet af momslovens særordning for rejsebureauer. Spørger indkøber hotelophold og ophold på hotellignende vilkår fra sine leverandører og videresælger opholdene. Skatterådet lagde vægt på, at såvel spørger som spørgers leverandører alene kan anses for at levere hotelophold og ophold på hotellignende vilkår. De tillægger ikke ydelser, som går udover de opgaver, som traditionelt udføres af hotelejere og feriecentre.

Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession
15-03-2018

Skatterådet bekræftede, at driftsmidler, hvor ejendomsretten var hos leasingselskabet, havde leasingselskabet afskrivningsretten til. Driftsmidlerne omfattet af leasingaftalen ville ved en overdragelse med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 34 ikke skulle anses som en passiv kapitalanbringelse, da driftsmidlerne ikke kunne sidestilles med fast ejendom, kontanter eller værdipapirer. Hvad driftsmidlerne blev anvendt til var herefter irrelevant.

Andelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning
15-03-2018

Skatterådet bekræftede, at andelsselskabet kunne opretholde sin skattemæssige status som andelsbeskattet selskab også efter de påtænkte vedtægtsændringer var gennemført. Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning af disse konti påvirkede ikke andelsselskabets skattemæssige status. Endvidere bekræftede Skatterådet, at andelsselskabets medlemmer skulle beskattes på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet besluttede udbetaling af renten, og at denne forrentning blev beskattet som erhvervsindkomst.

Afkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning
14-03-2018

Skatterådet bekræfter, at et moderselskabs afkald på regresfordring som led i et kautionsforhold i sin helhed er skattefri for datterselskabet, da moderselskabets afkald på regresfordringen ikke er fradragsberettiget, og da regresfordringens kursværdi er 0. Skatterådet bekræfter endvidere, at moderselskabets afkald på regresfordringen ikke medfører underskudsbegrænsning for datterselskabet.

Træk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordninger
13-03-2018

Skatterådet bekræftede, at pensions- og livsforsikringsudbyderes træk af honorar fra en pensionskundes pensionsdepot omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 på vegne af en af de spørgende pensionsmæglere kunne gennemføres, uden at der udløses afgift i medfør af pensionsbeskatningslovens § 29, idet disse honorarer i henhold til forsikringsformidlingsloven og omkostningsbekendtgørelsen, skulle betragtes som en fast integreret del af ”omkostningspræmien”, og derfor var omfattet af den gældende praksis for undtagelser for afgift efter pensionsbeskatningslovens § 29.

Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Skatteankenævnet
12-03-2018

Udgifter til en revisors udarbejdelse af årsregnskab og indkomst- og formueopgørelse under en sag ved skatteankenævnet ansås i overensstemmelse med hidtidig praksis ikke for at være berettiget til omkostningsgodtgørelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 19.  Klager ansås i øvrigt for at have fået medhold i sagen i overvejende grad, således at han var berettiget til omkostningsgodtgørelse med 100 % af de godtgørelsesberettigede udgifter, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

 

Værdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelse
12-03-2018

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den samlede pris for værdikuponen til behandling hos en autoriseret behandler, der i sin forretning opfylder kriterierne for momsfritagelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den del af værdikuponens pris, der tilfalder apoteket, er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den del af værdikuponens pris, der tilfalder spørger, er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Tinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgift
12-03-2018

Skatterådet bekræfter at spørger, der er et pengeinstitut, ved at tinglyse ændringer til et ejerpantebrev i fast ejendom kan benytte pantebrevet til at overføre afgift fra ved tinglysning af nyt pant i ejendommen.

Straf – skattesvig - momssvig
12-03-2018

T var tiltalt for skatte- og momssvig. T havde som virksomhedsindehaver for perioden 01.01.11-30.09.13 angivet et momstilsvar på 465.378 kr., selvom det rettelig var 1.042.653 kr. For indkomstårene 2011 og 2012 havde han selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med henholdsvis 606.987 kr. og 439.608 kr. For indkomståret 2013 havde han med forsæt til at undgå skatteansættelse undladt at indgive selvangivelse, hvorved overskuddet på 1.419.851 kr. i hans virksomhed ikke blev beskattet. Han havde herved unddraget for 1.734.980 kr. i skat og 569.304 kr. i moms.

T forklarede, at han foretog kontante hævninger til betaling af virksomhedens udgifter fra sin private konto i banken, herunder til lønudgifter m.v., uden at få regning eller orientere selskabets revisor herom. Han skelnede ikke mellem sine private konti og virksomhedens konto, og han har bedt virksomhedskunder om at foretage indbetalinger på sin private konto i banken.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og han idømtes 1 års fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 2.300.400 kr. Retten fandt det bevist at T har udeladt en betydelig del af virksomhedens omsætning og derved har unddraget moms og skat. Det lagdes til grund, at virksomhedens revisionsfirma ikke fik alle relevante økonomiske oplysninger fra T, herunder om T’s øvrige bankkonti. Endvidere fandtes det bevist, at T ikke havde indgivet selvangivelse for indkomståret 2013, hvorved T’s overskud i virksomheden ikke blev beskattet. Retten lagde SKATs beregningsmetode til grund, hvorved der er sket fradrag for skønnet fradragsberettiget omkostninger svarende til en dækningsgrad på 62 %. Retten fandt, at der ikke alene ved T’s forklaring var sandsynliggjort, at T har haft større fradrag end dem, som SKAT har taget højde for. 

Forhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse af præmie vundet i tv-konkurrence
09-03-2018

Landsskatteretten fandt, at en klager måtte anses for skattepligtig af en præmie vundet ved en tv-konkurrence i 2005, jf. statsskattelovens § 4, stk.1, litra f. Betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og stk. 2 ansås endvidere for opfyldt.